Räntefonder

Räntefonder placerar enbart i räntebärande värdepapper, som till exempel statsskuldväxlar och stats- och bostadsobligationer.

Vad är en statskuldväxel?

Statsskuldväxlar ges ut av staten och är ett räntebärande värdepapper med en kortare löptid än ett år

Vad är en obligation?

En obligation är en skuldförbindelse som gäller under minst ett år (löptiden).

Korta och långa räntefonder

Normallt sett skiljer man på olika typer av räntefonder beroende på vilken återstående löptid fonden får ha på sina innehav. Räntefonder som placerar i värdepapper med korta löptider, under ett år, kallas korta räntefonder och har ofta namn som penningmarknads-, likviditets- eller räntefond. Räntefonder som placerar i värdepapper med längre löptider än ett år kallas (långa) obligationsfonder.

Placera i Sverige eller utomlands

En räntefond placerar antingen i Svenska värdepapper eller utländsk värdepapper. som placerar i svenska räntebärande värdepapper. I Sverige är svenska staten genom Riksgäldskontoret och de stora bolåneinstituten de stora utgivarna av räntebärande värdepapper. Utomlands är det oftast precis samma sak, d v s staten och bolåneinstituten är de stora utgivarna. Investerar du i en räntefond som placerar utomlands ska tänka på att avkastning även påverkas av den svenska kronans värde förändras i förhållande till valutorna i de länder där fonden placerar.Att investera i värdepapper innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka sina investerade pengar.

Copyright © Sparekonomen.se, kontakta oss på info@aktiefondtips.se

Entries RSS Comments RSS Logga in