Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper varierar ganska mycket och du bör tar reda på vad som gäller för den blandfond du tänker investera i.

Inom det utrymme som ges av placeringsinriktningen avgör fondförvaltaren hur mycket av fondens kapital som ska placeras i räntebärande värdepapper respektive aktier. Tror fondförvaltaren att aktier kommer ge en högre avkastning ökar han/hon delen aktier i fonden och vice verca.