En mäklare är en person som fungerar som länk mellan olika individer, och försöker underlätta interaktionen dem emellan. Vanligast är att det rör sig om att underlätta affärer, så som överlåtelser av fartyg, aktier eller värdepapper, och allra vanligast är att en mäklare agerar mellanhand när en fastighet byter ägare. Orden mäklare och fastighetsmäklare betecknar därför ofta samma sak.

Man hör ofta talas om dåliga mäklare, men faktum är att det endast är en mycket liten andel som ådrar sig varningar. 2009 varnades 61 fastighetsmäklarföretag i Sverige av dåvarande Fastighetsmäklarnämnden. Det kan låta mycket, men då ska man komma ihåg att det finns ett mycket stort antal företag inom denna bransch, eftersom de flesta företag inom denna bransch är enpersonsföretag. Av de 4060 fastighetsförmedlingsföretag som fanns i Sverige 2005 hade 2283 stycken inte några anställda.

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen, som tidigare hette Fastighetsmäklarnämnden, är en myndighet med ansvar för att kontrollera de svenska mäklarna, precis som namnet antyder. Myndigheten är underställd Justitiedepartementet, och ansvarig minister är alltså Beatrice Ask, Sveriges nuvarande justitieminister.

Inspektionens verksamhet regleras framför allt i två lagar, fastighetsmäklarlagen (2011:666) och fastighetsmäklarförordningen (2011:668). Myndigheten för ett register över de registrerade fastighetsmäklarna i Sverige, utövar tillsyn över dem och kan, om det anses nödvändigt, vidta disciplinära åtgärder som att utfärda varningar.

Samtliga fastighetsmäklare i Sverige måste vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen, och att bli avregistrerad av myndigheten innebär att man beläggs med yrkesförbud. Frågor om återkallelse av registrering sköts av myndighetens disciplinnämnd, vars ordförande och vice ordförande alltid ska vara jurister med domarerfarenhet. Fyra mäklare avregistrerades under 2009.

Däremot är det inte inspektionen som avgör tvister mellan mäklare och deras kunder. Dessa tvister avgöras antingen av Allmänna reklamationsnämnden, som ofta avgör tvister mellan näringsidkare och deras kunder, eller i en allmän domstol. År 2009 anmäldes två mäklare till åklagare.