En fond är en portfölj av olika värdepapper. Dessa värdepapper är vanligtvis aktier eller räntebärande värdepapper, men kan även innehålla andra typer av finansiella instrument som t ex optioner eller andra tillgångar. En fond innehåller oftast väldigt många värdepapper som tillsammans är värda hundratals miljoner.

Tanken med fonder är att du som köpare får en riskspridd portfölj då den investerar i många olika värdepapper och inte allt i en aktie. Allt enligt den klassiska devisen: ”lägg inte alla ägg i en korg”.

En fonds tillgångar ägs av dig och alla andra andelsägare som köpt andelar i fonden. Varje andel är lika stor och värdet på din andel (ofta kallad NAV-kurs) bestämms utifrån det totala värdet på de tillgångar som ingår i fonden. Ökar värdet på de fondens tillgångar ökar följdaktligen värdet på din andel. Normallt sätts värdet på fonder varje dag (bankdag) men det finns fonder där värdet endast sätt en gång per månad eller en gång per år.

De som sköter din fond, köper och säljer värdepper i fonden, kallas fondförvaltare. Du betalar en avgift för deras arbete. Det finns i 3 olika typer av fondavgifter:

Förvaltningsavgift – en årlig avgift där du betalar en viss procent av värdet på dina fondandelar. Förvaltningsavgiften tas kontinuerligt under året och belastar värdet på dina fondandelar. Alla fonder har en förvaltningsavgift.

Köpavgift – när du köper en fond betalar du en procent på det beloppet du köper fonder för i avgift. Endast vissa fonder tar ut köpavgift.

Säljavgift – när du säljer en fond betalar du en procent på det beloppet du säljer fonder för i avgift. Endast vissa fonder tar ut säljavgift.

Fonder har alltid ett minsta belopp som du kan köpa för. Oftast är det ett lågt belopp som t ex 200 kr men kan för vissa fonder vara tiotusentalskronor. Det är väldigt vanligt att månadsspara i fonder vilket betyder att du köper en eller flera för en viss summa varje månad. Hos de flesta banker och fondbolag sköts ditt månadssparande automatiskt varje månad.