Är ett mått på kurssvängningarna runt ett medelvärde (standardavvikelse) dvs ett begrepp på hur avkastningen varierar över tiden. Ofta använder man volatiliteten som ett mått på risken i portföljen; ett högt volatilitetstal innebär stora svängningar, stor osäkerhet och därmed stor risk.