En räntefond är en fond som placerar 100 procent av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper såsom statsobligationer och statsskuldväxlar. Enligt svensk skattelagstiftning är det fonder som uteslutande består av fordringar i svenska kronor. Räntefonder får alltså inte – ens tillfälligt – innehålla utländsk valuta eller aktierelaterade värdepapper. Däremot är det tillåtet med ränteoptioner och ränteterminer.