Nettoandelsvärde, avser marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnaden och delat med antalet fondandelar.