Diskonto är en referensränta som fastställs av Sveriges Riksbank. Diskontot har ingen penningpolitisk betydelse överhuvudtaget utan är uteslutande en referensränta. Vår riksbanks utlåning till banksystemet sker inte till diskontoränta. De av Riksbankens styrräntor som används för att påverka penningpolitiken är utlåningsräntan, inlåningsräntan och reporäntan.

Diskontot ska återspegla det allmänna ränteläget och används till exempel i räntelagen. Diskontot beräknas som genomsnittet av de under närmast föregående kalenderkvartal dagligen noterade räntorna för sexmånaders statsskuldväxlar och femåriga statsobligationer, minskat med två och en halv procentenheter och avrundat till närmast halva procentenhet.