Ett statistiskt mått som anger ett värdepappers, till exempel en aktie, marknadsrisk. Ett betavärde större än 1,0 betyder att aktiens avkastning förändras mer än sitt jämförelseindex. Ett betavärde mindre än 1,0 innebär att aktiens värde varierar i genomsnitt mindre än index. Index har ett betavärde på 1,0. En aktie kan även ha ett negativt beta, även om det är väldigt ovanligt praktiken. Har en aktie – 1,0 i betavärde innebär det om index går upp 1 % så går denna aktie ned 1 %. Oftast endast aktier som syslar med saker som går i motsatt riktning som marknaden i helhet som får ett negativt beta, t ex guldaktier.

Aktier med ett betavärde under 1 (dvs lägre än index) anses ha låg risk. Följdaktligen anses aktier med ett betvärde över 1 vara hög risk. En viktig sak att tänka på att ett histriskt betavärde för en aktie är på inget sätt en garanti för att aktiens framtida betavärde eller dess risk. Det är väldigt vanligt att en akties betavärde ändras över tiden.

Detta anses av många aktiebedömare vara svagheten med betvärde som nyckeltal, dvs att det inte tar hänsyn till ny och framtida information. Fördelen är att det är väldigt enkelt mått på risk som kan appliceras på alla aktier.